Serviceanmälan tar också emot övriga meddelanden som berör förhyrda lokaler och fastighetens drift.
Telefon: 031 - 720 22 80
E-post: info@klippan-kulturfastigheter.se

Serviceanmälan ej akuta ärenden
Fält markerade med * får inte lämnas tomma

ArkivetProjekt

Arkivet ligger alldeles bakom Avenyn. Läget är centralt och diskret, med en egen avskild park framför fönstren. Vi renoverar det vackra Landsarkivet och bygger nya vackra kontor. Med eget garage. Modernt kontor i historisk miljö – diskretion i centrum.


ARKITEKTEN BERÄTTAR
Det gamla Landsarkivet i Göteborg är en ovanlig fastighet. Byggnaden består av två fastigheter vilka uppfördes 1911 och under de påföljande 100 åren ändrades inte dess funktion, utan byggnaden användes uteslutande som landsarkiv. När vi besökte fastigheten 2011 så var det påtagligt att utformningen hade sin rot i att skydda det arkiv som bevarats här, inga brännbara material förekom i fastigheten. Materialen var tegel, glas och stål. Fastigheten ganska spartansk i sin utsmyckning.

Huvudbyggnaden är helt uppförd i tegel, interiört finns en tydlig indelning med en korridor vilken sträcker sig genom hela byggnaden och tunga tvärgående tegelväggar vilka bildar fack på ömse sidor om korridoren. I varje fack faller ljuset in genom tre fönster, vid första besöket något avmattat då orginalfönstren var försedda med dåtidens brandskydd i form av tunna armeringstrådar i glaset och spröjs av stål. Bakom kompletteringar med ventilationsdragningar och elstegar skymtades mellanbjälklaget i betong, vilken ur konstruktionshänseende utformats som kvadratiska välvda fack, intressanta. Översta våningsplanet, var mörkt och skumt, visserligen högt till tak, men fackindelningen och de högt sittande fönstren gav en cellkänsla. Fastigheten är Qmärkt och tillsammans med byggnadsantikvarie fastslogs att exteriören inte fick förändras och att även den typiska interiören med fackindelning föll under bevarandekraven

Utmaningen blev att utifrån Landsarkivets specifika behov skapa en fastighet vilken skulle attrahera nya hyresgäster med helt andra behov. En viktig del av arkitekturen har varit att skapa en harmonisk och lugn miljö, där vi velat förstärka byggnadens urspungliga kvalitéer. Det skall kännas att man befinner sig i en fastighet med historiska vingslag, samtidigt som dagens krav på komfort skall uppfyllas. Genomgående i projektet har arkitekturen och använding av ljuset gått hand i hand för att tillvarata byggnadens kvalitéer. Lösningar har bollats. Idéer och armaturval har testats med provbelysningar. Våningsplan för våningsplan har utvecklats med hänsyn till hyresgästens behov. I processen har samarbetet mellan fastighetsägare, konsulter och byggare fungerat ovanligt bra, lyhördheten har varit enorm.

Exempel. Ljuset från fönstren borde få komma till sin rätt. Provfönster för att minimera spröjsstorlek, detaljarbete kring infästning och putsarbeten gör att rummen idag upplevs som ljusa och vackra. Det vackra mellanbjälklaget borde synliggöras och utgöra undertak. Samordning och val av installationer gjorde detta möjligt. I korridoren är undertaket i stort sett fritt från installationer och vi ha valt att belysa det för att ytterligare förstärka dess karaktär och samtidigt ger det ett behagligt indirekt ljus. I plan 3, har hotellverksamheten gjort att installationsmängden krävt undertak i korridoren, detta har i gengäld gjort att vi lyckats bibehålla undertakshöjden invid de förhöjda fönstren i hotellrummen vilket gör rummen ljusa och välkomnande. Korridoren på detta plan fick istället en lekfull belysning. I plan 5 blev det möjligt att riva de tvärgående tegelväggarna. Rummets kvalitéer har tillvaratagits, de vackra välvda taken är scensatta och idag flödar rummet i indirekt ljus. Vi är i dag mycket stolta över slutresultatet.

Miriam Hermanson, handläggande arkitekt, fd Landsarkivet